Dla wygody użytkownika, strona przechowuje pliki cookies. Pozostając na stronie, akceptujesz politykę prywatności i cookies.

Regulaminy pensjonatu

Regulamin Pensjonatu

 1. Dyrekcja pensjonatu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
 2. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 13.00 i trwa do godziny 10.00 następnego dnia.
 3. Przyjazdy oraz wyjazdy z pensjonatu możliwe są w godzinach 7.00 – 22.00 w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji do godziny 12.00 w przed dzień wyjazdu.
 5. Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Pensjonat zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia hotelu o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju lub szatni hotelowej na koszt i ryzyko Gościa.
 7. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze na niezwłoczną reakcję.
 8. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Pensjonat zastrzega sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.
 9. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
  5. w miarę posiadanych możliwości przydzielić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 10. Pieniądze, biżuteria, i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa do pensjonatu, o wartości przekraczającej 1000 zł powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w recepcji. W razie pozostawienia takich rzeczy poza sejfem podmiot prowadzący pensjonat nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 11. Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Gość pensjonatu jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.
 13. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, podmiot prowadzący pensjonat zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej gościa.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 15. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach.
 18. Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin pensjonatu lub wyrządził szkodę w mieniu pensjonatu lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników pensjonatu albo innych osób przebywających w pensjonacie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania pensjonatu.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące w sejfie na koszt i ryzyko Gościa.
 20. Osoby odwiedzające gości pensjonatu mogą przebywać w pensjonacie w godzinach 7.00 – 22.00
 21. Drzwi wejściowe w godzinach 22.00 – 7.00 są zamykane.
 22. Parking udostępniony gościom jest strzeżony i bezpłatny.

Regulamin Rezerwacji

 1. Rezerwacji turnusu 7 lub 14 dniowego od soboty do soboty należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 041 311 10 69 lub za pomocą poczty e – mail pod adres: rezerwacja@margaretka-swietokrzyska.pl
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Pensjonat Margaretka Świętokrzyska zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Rezerwację dokonuje się na osobę, firmę, która będzie dokonywać płatności.
 4. Po dokonaniu rezerwacji gość otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem pokoju Uwaga jeżeli gość rezerwuje pobyt poza ustalonym terminem tj.od soboty może to wiązać się ze zmianą pokoju w obniżonym standardzie
 5. Gość po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji jest obowiązany uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% kosztów pobytu do 7 dni od daty wykonania rezerwacji, lub w terminie uzgodnionym z recepcją wpisując w tytule przelewu nazwisko oraz termin pobytu.
 6. Za datę wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej uznaje się datę zaksięgowania przelewu na koncie Pensjonatu.
 7. Pensjonat zastrzega sobie prawo usunięcia rezerwacji w przypadku nie wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej do 7 dni od daty wykonania rezerwacji.
 8. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu rezerwacji oraz pozostałych warunków zawartych w potwierdzeniu rezerwacji.
 9. Pozostałe koszty pobytu gość jest obowiązany uiścić w dniu przyjazdu. Akceptujemy karty płatnicze z wyjątkiem American Express.
 10. Przyjazdy oraz wyjazdy z pensjonatu możliwe są w godzinach 7 – 22, w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję.
 11. Opłata rezerwacyjna (przedpłata) na rezerwację jest bezzwrotna.
 12. Opłata pobytowa w razie wcześniejszego wyjazdu z pensjonatu jest niezwrotna.
 13. Niestawienie się gościa do godziny 8 rano dnia następnego (dzień później od planowanego dnia przyjazdu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli nie ustalono inaczej z recepcją.
 14. Wszelkie reklamacje prosimy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą e-mail (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).
 15. Dostępne rabaty nie kumulują się.
 16. Powyższy regulamin ma na celu ułatwienie procedury rezerwacyjnej oraz zawiera wskazówki jak postępować, aby mieć pewność, że pokoje są zarezerwowane na wymarzony urlop